Ha valakivel találkozol, gondolj arra, 
hogy a találkozás mögött ezer és ezeregy ok rejlik. 
Minden emberi kapcsolat szent egymásra találás.
A másik emberben önmagad másik felét ismered fel, 
minden vonásában saját vonásaidat látod meg.
Amit róla gondolsz, magadról gondolod.
Amit vele teszel, magaddal teszed.
Amit róla képzelsz, azt magadról képzeled.
Mindaz, amit neki kívánsz, egy napon veled fog megtörténni
.

 Tatiosz
 
Én én vagyok.

Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve senki. Ennélfogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én magam választottam.
Én rendelkezem mindenemmel –
a testemmel és annak minden mozdulatával;
az elmémmel, valamennyi gondolatommal és ötletemmel;
a szememmel és a képekkel, melyeket észrevesz;
az érzéseimmel, legyen bár az harag, öröm, csüggedés, szeretet, csalódottság, vagy izgalom;
a számmal és minden szóval, ami elhagyja, akár udvarias, akár durva, kedves, helyénvaló vagy sem;
a hangommal, legyen az hangos vagy kellemes;
minden cselekedetemmel, függetlenül attól, hogy saját magamra vagy másokra irányul.
Magam birtoklom a képzeletemet, az álmaimat, reményeimet és félelmeimet. Az enyémek győzelmeim és sikereim, kudarcaim és balfogásaim.
Mivel a magam ura vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. Ezáltal minden részemhez bensőséges szeretet és barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek megfelelően használhatom. Tudom, hogy akadnak bennem érthetetlen vagy számomra még ismeretlen vonások, de amíg barátsággal és szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és bizakodva kereshetem a rejtélyek megoldását és önmagam jobb megértésének lehetőségeit.
Akármilyennek tűnök, bármit mondok vagy teszek, gondolok vagy érzek egy adott pillanatban, az mind-mind én vagyok. Bármely időpontban hitelesen képviselem saját magamat. Ha később visszagondolok arra, milyennek mutatkoztam, szavaimra, cselekedeteimre, eszméimre és indulataimra, talán ez vagy az tőlem idegennek tetszik majd. Akkor elvethetem azt, ami nem hozzám való, megtarthatom azt, amit lényemhez megfelelőnek bizonyult, és kitalálhatok valami újat ahelyett, amitől elfordultam.
Érzékeim és képességeim segítségével megállhatom a helyemet, közel kerülhetek másokhoz, eredményeket érhetek el, értelmet és rendszert vihetek az engem körülvevő személyek és dolgok tömegébe.
Bírok magammal, tehát irányíthatom magamat.
Én én vagyok, és így vagyok jó.

Virginia Satir  A SZERETET CSAK A JELEN IDŐT ISMERI

Az élet és a szeretet csupán egyetlen időt ismer: a jelent.
Az egyetlen érzékelhető idő a pillanat, amelyben élünk, amikor szeretünk.
Amikor együtt tudunk élni jó és rossz tulajdonságainkkal, akkor élünk együtt saját énünkkel.
Mindenkinek van egy árnyék énje.
 Hatalmadban áll a választás fény és árnyék között. 
Az árnyék nem azért lakozik benned, hogy elsötétítse a fényességet, 
hanem, hogy felhívja figyelmedet tökéletlenségeidre. 
Az erénynek csak egy fajtája van - az erény; a gonoszságnak ellenben számtalan.
Szeretnünk kell mások tévedéseit, hiszen a saját tévedéseinkbe egyenesen szerelmesek vagyunk.
Senki sem tökéletes, tudd ezt magadról is.
Ha saját vétkeidet csupán apró botlásnak tartod, fogadd megértéssel mások hibáit.

~ Tatiosz ~


AZ IGAZI MEGÉRTÉS

Az igaz megértés, nem a világ jelenségeinek megértése,
 hanem az embernek, s rajta keresztül minden emberinek.

Önmagunk megértése, megvilágosodás. 
A többiek, megértése bearanyozza megvilágosodott napjainkat.

A megértés feltétele: a szeretet, amellyel másokat a szívünkbe befogadunk. 
Amikor a megértést elneveztük szeretetnek, trónjára emeltük az embert. 
Senkivel sem történhet meg olyan dolog, ami nem emberi. 
Az emberbe sok minden belefér: a nagyság éppúgy, mint a törpeség.

Nem csak nagy dolgokra születtünk, hanem kis dolgokra is. 
Az élet mindennapokból áll, a nagy dolgok semmiségekből tevődnek össze.

Mindig tudd: a dolgok egyszer történnek meg veled.


A legértékesebb idő a pillanat, amelyben élsz.

~ Tatiosz ~AZ ÉLET

Az élet egyetlen napja csodálatos történetek szövevényéből áll össze. 
Akik ösztönösen élnek, nem áldoznak időt az események megértésére. 
Sosem fogják tudni, mi miért történt velük – bár ez nem is bántja őket igazán. 
Aki kimarad egyetlen napjából, az másnap éppígy cselekszik majd, miközben az élet némán, 
észrevétlenül elsuhan mellette. 
Semmi olyan nem történhet meg egy ember életében, 
ami meg ne történhetne veled életed egyetlen napján. 
Eképpen ha a napokra figyelsz, figyelemmel leszel egész életedre. 
Egyetlen nap is közelebb vihet az élet igazi és nagy feladatainak megértéséhez.

~ Tatiosz ~
SZÍV BÖLCSESSÉGE

Elődeink hittek a szív bölcsességében, azt mondták róla: égi adomány.
És még azt is mondták: a jóságnak jóság, a szeretetnek szeretet a jutalma.
A lélek valamennyi nagy képessége jutalomra vágyik: a becsület becsületet vonz; a szelídség tompítja a dühöt; a bátorság tettre buzdítja a halvérűt; a bölcs belátás megfontolásra inti a vakmerőt; a mértékletesség lecsöndesíti a túlzottan sóvárgót; az érdeklődés felpezsdíti az érzéketlent; 
az adakozó példát mutat a fösvénynek, az előrelátó a tékozlónak.

Élj te is a lélek tudása, a szív bölcsessége szerint!
Álnokok, szemérmetlenek, irigyek, hitszegők, puhányok, felfuvalkodottak álmodnak nagy lélekről. 
S bár tudják, ostobaság olyan ösvényen haladni, amely sehová sem vezet, 
mégis csupán álmaikban térnek le róla.
De te tudd: a szeretet útja az egyetlen, amely egyesíti magában a bölcs célt, az okos belátást és a jó szívet.
Tiszta gondolkodás, őszinte, igazlelkű beszéd, tartózkodás és önuralom, kevés szó, szeretetteljes szív, 
nagy erények, melyek láttán földig hajolnak a fák és felragyognak a csillagok.

~ Tatiosz ~

FÉNY ÁRNYOLDALAI


A fénylő Napnak is vannak sötét foltjai.
Mért hinnénk, hogy egy ember élete csupa tündöklésből áll?
A Föld éjszaka megpihen, hogy a következő napon állni tudja a Nap fényét. 
Amikor elég volt a töménytelen ragyogásból sötétségbe burkolódzik.
Így van ez az emberrel is: a mértékletes fénnyel ragyogókat bántja a nagy fényesség, 
félrehúzódnak; míg a folyton tündöklők kimerülnek.
Senkinek sem jó a túlzott tündöklés: az előbbi, mint parányi csillag hozzásimul az égbolt sötétjéhez; 
az utóbbi fényét fakítja, idővel aztán megszürkül, lekopik róla az aranymáz, 
s miként a gyertya lángja, mely túl soká világít, csonkig ég.
Mégis ki ne csodálná a horizont tetején tündöklő Napot,
 mely fényességet, meleget és jóságot araszt maga körül?
És ki ne menekülne a perzselő Nap elől, amelynek tüzétől kiég a fű, elszáradnak a fák, elapadnak a folyók, visszahúzódnak a tengerek, végül a semmibe vész az óceán?
Légy tündöklő Nap a saját égboltodon.
A világmindenség hatalmas - számtalan Naprendszer megfér benne. 
Hogy felfigyeljenek rád, hogy megértsenek, hogy ne gyűlöljenek - ne élj túlzó fénnyel.
Ami kevés, senkit se bánt: mérsékli az irigységet, lecsillapítja a féltékenységet, fékezi a dühöt, a gúnyt, a kajánságot, a gonoszkodást, és egyúttal megakadályozza a saját kimerülésedet. 
Aki folyton világit, fogy az olaja; a csonkig égett gyertyát a szemétre hajítják.
Ügyelj, hogy fényed ne vakítson el senkit: se másokat, se önmagadat.
Aki jól lát, az előre lát.
A látás művészete - az élet művészete

~ Tatiosz ~
  
 

 MI VOLNA CSODÁLATOSABB AZ EMBERNÉL?
Mások szeretete feléd tart észrevétlen hömpölygéssel.
Ne siettesd jöttét, ami személyesen a tiéd, rád talál.
Várd nyitott szívvel, egész sorsoddal, egész életeddel.
A szeretet hangja muzsika:
 ajándék a léleknek, felüdülés a szellemnek,megkönnyebbedés a szívnek.
Ez a szó: szeretet – élettel teli valóság segít feloldani és feloldódni;
megérteni és megértetni; megtartani és elengedni.
Ha meggondolod, melyik földi jelenség áll közelebb hozzád,
 a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál, 
vagy egy ember – egyképpen tudsz válaszolni rá: embernek csak ember lehet társa.
A Nap fénytengere felnyitja szemeidet; a Hold ragyogása pihenőre int; 
a pislákoló csillagok terelnek éjjeli utadon; 
a kő szilárdsága példát mutat az akarat hajlíthatatlanságára. 
A fa hűs árnyékában felüdülhetsz, és életed dolgai megkönnyebbednek.
 Egyetlen fűszál is bizonyság az élet körforgására:
 kizöldell, szárba szökken, elhalványul, megfonnyad, végül lehanyatlik. 
Ezt teszi velünk is az idő: felmagasztosít, majd porba dönt.
A Föld eme jelenségeit akár felruházhatnád emberi tulajdonságokkal is, 
hisz az ember képes tündökölni, akár a Nap, s ragyogni, miként a Hold az éj sötétjében. 
Képes szárnyalni csillagléptékben, s kitartani hittel a kő szilárdságához mérten.
 Képes a nyugalom békéjét árasztani, akár a fa törzse, 
koronája és levelei teszik ezt méltósággal és alázattal.
Képes születni, növekedni, kiteljesedni, megfakulni és kihunyni, 
majd mindent újra kezdeni.
Mért képes mindezekre? Mert ember. 
És az ember hatalmas erővel egyesíti magában a természet földi jelenségeit a világmindenség távoli fényeivel.
Mi volna hát csodálatosabb az embernél? Ő az élet – s az életnél semmi sem csodálatosabb.
Ő a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál egy személyben; és mégis több náluk – mert szeretni képes.
Az ember szeretetre született.
Ugyan mit kezdenél a fénylő Nappal, a ragyogó Holddal, a csillagok káprázatával,
a kő hajlíthatatlanságával, a fa hűs árnyával és a fűszál élni tudásával a szeretet nélkül?
Kevés ha csak aszerint tudsz élni, amit tőlük tanultál. Felőlük megsejtheted, miben áll az élet; annyi bölcsességet táplálnak beléd, amennyi emberi fejbe csak beleférhet. 
De egyet, egyetlenegyet nélkülük kell megtalálnod: a szeretet útját.
Mert egyedül az ember képes szeretni és szeretetet elfogadni. 
A szeretet elfogadás épp oly nagy képesség, mint a szeretni tudás.
Annak, aki szeret, tulajdona az egész világ: a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál.
A szeretet által előtűnik a fejben a gondolat, beteljesedik az alkotás, termékennyé lesz az akarat, és megvilágosodik az út, amelyet az élet neked szánt.

TatioszA SZERETETRŐL

Ügyfélszolgálat : Igen, miben segíthetek?
Felhasználó : Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a Szeretetet. 
Végig vezetne kérem a folyamaton?
Ügyfélszolgálat : Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indulásra?
 
Felhasználó :Hát, nem vagyok egy műszaki zseni, de azt hiszem készenállok. 
Mit kell először tennem?
Ügyfélszolgálat : Első lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta a Szívét?
 
Felhasználó : Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni a Szeretetet, miközben ezek futnak?
Ügyfélszolgálat : Milyen más programok futnak?
 
Felhasználó : Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony Önértékelés, Harag és Neheztelés. Ezek futnak éppen.
Ügyfélszolgálat : Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli Megbántódást a jelenleg működő rendszeréből. A hosszú távú memóriában esetleg megmaradhat, de már nem fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja írni az Alacsony Önértékelést a saját moduljával, amit Egészséges Önértékelésnek hívnak. Viszont a Haragot és a Neheztelést teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák a Szeretet megfelelő installálását. Ki tudja kapcsolni ezeket?
 
Felhasználó : Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni őket. Meg tudja mondani?
Ügyfélszolgálat : Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa el a Megbocsátást. Ezt addig kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlődnek.

Felhasználó :Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez normális?
Ügyfélszolgálat : Igen, de ne feledje, önnek csak az alap program van meg. El kell kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.

Felhasználó : Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: "Hiba - A program nem fut külső egységeken." Most mit tegyek?
Ügyfélszolgálat : Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretet program Belső Szíveken való futásra lett tervezve, de az ön Szívén még nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak annyit jelent, hogy önnek először saját magát kell Szeretnie, mielőtt másokat Szerethetne.

Felhasználó : Tehát most mit tegyek?
Ügyfélszolgálat : Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kattintson az alábbi fájlokra: Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a Korlátaimat 3.0.

Felhasználó : Rendben, kész.
Ügyfélszolgálat : Most másolja őket az "Én Szívem" könyvtárba. A rendszer felül fog írni minden zavaró programot és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a Terjengős Önkritikát az összes könyvtárból és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan eltávolítsa teljesen, és soha ne jöhessen újra elő.

Felhasználó : Megcsináltam. Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly jelent meg a képernyőmön és a Béke meg az Elégedettség bemásolja magát minden felé a Szívembe. Valamint az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális?
Ügyfélszolgálat : Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül minden helyreáll a megfelelő időben. A rendszer melegedése normális, és javítja a Szív működését, ne aggódjon. Egyébként jó érzés nem?

Felhasználó :De, csak szokatlan.
Ügyfélszolgálat : Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy dolog mielőtt letennénk. A Szeretet Ingyenes Program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a különféle változatait mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd másokkal és visszajuttatnak viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat.

Felhasználó: Köszönöm...


A MOSOLY ÉRTÉKE

Semmibe se kerül, de sokat ad.
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és nem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény,
hogy ne lenne gazdagabb tőle.
Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben,
és a barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak,
 és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, 
mert nem áru, csak önként lehet adni.
Mert senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak,
aki maga már nem tud mosolyogni!
Ha tehát meg akarod szerettetni magadat az emberekkel,
ez a második szabály:
Mosolyogj!

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.
Egyetlen titka: 
adni, mindig csak adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, 
és sok - sok önzetlen, tiszta szeretetet.
A mosoly hatalma legyőzhetetlen: 
megmutatja, hogy boldogan éled az életed,
 függetlenül attól, hogy mi történik benne. 
Nincs ennél nagyobb hatalom a világon.
Semmi sem gyógyít úgy, mint a mosoly és a nevetés.
Ha könnyedebb lélekkel éljük a világot, azt mutatja: szívünk a helyén.
Sokan elengedik az élet apró örömeit, miközben a nagy boldogságot várják.
Az emberi boldogság ritkán a hatalmas vagyonok gyümölcse,
sokkal inkább támad napi apró örömökből.


Halottak napjára...

Emlékezz ma mindenkire, kiket szerettél, s már nincsenek,
De azokra is gondolj, kik itt vannak még veled.
Gyújts gyertyát az elhunytnak, s az élőnek egyaránt,
Hadd lobogjon mindenkiért egy aprócska gyertya láng.

Lobogjon a gyertya, a harcban elhunyt lelkekért,
Kik meghaltak az én, s a te létedért,
Kik családjukat vesztették el, kik egyedül maradtak,
Kik értem, érted s értünk mindent feladtak.
Végül emlékezz azokra, kik nem lehetnek már veled,
S egy perc erejéig, csendben hajtsd le a fejed.
Majd gyújts gyertyát az elhunytnak, s az élőnek egyaránt,
Hadd lobogjon mindenkiért egy aprócska gyertya láng.

Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban